Έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών

Ο πιστοποιημένος ενεργειακός επιθεωρητής θα έρθει στο χώρο σας, θα κάνει αυτοψία στο χώρο και μετά από σχετικές μετρήσεις θα σας εκδώσει το ενεργειακό πιστοποιητικό, στο οποίο θα αναφέρει και προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας.

Δικαιολογητικά για ενεργειακο πιστοποιητικο:

 1. Συμβόλαιο
 2. Αρ. Πρωτοκόλλου δήλωσης κτηματολογίου ή ΚΑΕΚ
 3. Οικοδομική Άδεια ( Δεν απαιτείται για ακίνητα που ανεγέρθηκαν πριν την 14/3/1983 )
 4. Κάτοψη
 5. Φύλλο συντήρησης λέβητα ( αν χρησιμοποιείται )

Έκδοση πιστοπιητικών μεταβίβασης ακινήτων

Δικαιολογητικά για μεταβίβαση.

 1. Φορολογική Ενημερότητα
 2. Ασφαλιστική Ενημερότητα από το ΙΚΑ
 3. Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ
 4. Βεβαίωση μηχανικού σύμφωνα με τον Ν. 4178/2013
 5. Αν μεταβιβάζεται λόγω πωλήσεως οικόπεδο ή αγροτεμάχιο (με ή χωρίς κτίσμα),πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα που να περιέχει τις δηλώσεις του Ν. 651/77 και του Ν. 1337/83 και συντεταγμένες Ε.Γ.Σ.Α ’87
 6. Αν μεταβιβάζεται ακίνητο που εντάχθηκε στο σχέδιο μετά το 1983 απαιτείται βεβαίωση από τον Δήμο του ακινήτου ότι έχει υποβληθεί δήλωση ιδιοκτησίας και αν έχει κυρωθεί η πράξη εφαρμογής απαιτείται και βεβαίωση ότι έχουν εξοφληθεί οι εισφορές σε χρήμα.
 7. α) Πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου για τις υπό ένταξη στο Κτηματολόγιο περιοχές και εφ’ όσον έχει ολοκληρωθεί η Α’ Ανάρτηση, ή β) Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος για τις κτηματογραφημένες περιοχές.