Επίβλεψη έργων

Το πιο νευραλγικό κομμάτι των εργασιών, μετά τη μελέτη και το σχεδιασμό του έργου, είτε πρόκειται για μια απλή ανακαίνιση, είτε για μία γενική ανακαίνισηείναι η επίβλεψη.

Οι υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευαστικών έργων, ή έργων ανακαίνισης, αφορούν ουσιαστικά την παρακολούθηση της υλοποίησης ενός έργου και εξασφαλίζουν παράλληλα την ολοκλήρωση της κατασκευής του μέσα στα ποιοτικά, χρονικά και οικονομικά πλαίσια τα οποία έχει θέσει ο εκάστοτε ιδιοκτήτης του. Οι υπηρεσίες επίβλεψης έργων περιλαμβάνουν εργασίες, οι οποίες συνοπτικά περιγράφονται παρακάτω:

Μέριμνα για την επιλογή των καταλληλότερων υλικών.

Συντονισμός των εργαζομένων του έργου.

Ποιοτικός και οικονομικός έλεγχος των μελετών.

Επίβλεψη του έργου μέχρι και την αποπεράτωση των εργασιών.

Η τεχνική επίβλεψη του έργου, περιλαμβάνει:

Την εκπόνηση και παρακολούθηση αναλυτικού προγράμματος και χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου.

Τον ποιοτικό έλεγχο και τη διαχείριση της κατασκευής του σε όλα τα στάδια εξέλιξης.

Τη σύσταση και αξιολόγηση ικανών εργολάβων, τεχνικών ή και υπεργολάβωνσχετικών με την κατασκευή του έργου καθώς και την κατάθεση των οικονομικών

προσφορών τους.

Την επιλογή των όποιων προμηθευτών.

Τέλος, όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με την οικονομική παρακολούθηση τουέργου, το οποίο σαφώς πρέπει και περιλαμβάνει τον έλεγχο του τελικούπροϋπολογισμού αποπεράτωσης – κατασκευής του έργου.